[1]
เผือกบัวขาวว., “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม ของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”, JHUSO , vol. 4, no. 1, pp. 58-72, Jun. 2020.