[1]
นิธิชัยอนันต์น. and สุคันธรัตส., “การเสริมสร้างพฤฒิพลังผู้สูงอายุด้านวัฒนธรรมในบุญประเพณีสงกรานต์อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์: The Promotion of Elderly Active Aging in Songkran Festival At Phanom Dong Rak District, Surin Province”, JHUSO , vol. 4, no. 1, pp. 87-106, Jun. 2020.