[1]
วรรณทองศ., “แนวทางการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีสู่ความเป็นเลิศชายขอบ EEC: The Development of Prachinburi province guideline to excellence on the marginal of EEC”, JHUSO , vol. 4, no. 1, pp. 15-32, Jun. 2020.