[1]
รักเกียรติยศก., “การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้คำเสริมน้ำเสียงในภาษาจีน ของผู้เรียนชาวไทย: An Analysis of Errors in the Acquisition of Modal Particles by Thai Chinese Learners- Based on the Comparative Analysis of Modal Particle in Chinese and Thai”, JHUSO , vol. 4, no. 1, pp. 107-123, Jun. 2020.