[1]
ชนะศึกจ., “การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนโดยการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ”, JHUSO , vol. 2, no. 1, pp. 48-60, Jun. 2018.