[1]
ใจก้อนท., “สวนสาธารณะกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2523 –ปัจจุบัน”, JHUSO , vol. 1, no. 2, pp. 85-101, Dec. 2017.