[1]
กลมพันธ์อ., “ภูมิปัญญาการใช้เหล้ายาเพื่อสุขภาพของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรเอเชียติก”, JHUSO , vol. 1, no. 1, pp. 29-41, Jun. 2017.