เผือกบัวขาวว. (2020) “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม ของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”, วารสารมนุษย์และสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 4(1), pp. 58-72. Available at: http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/86 (Accessed: 24November2020).