นิธิชัยอนันต์น. and สุคันธรัตส. (2020) “การเสริมสร้างพฤฒิพลังผู้สูงอายุด้านวัฒนธรรมในบุญประเพณีสงกรานต์อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์: The Promotion of Elderly Active Aging in Songkran Festival At Phanom Dong Rak District, Surin Province”, วารสารมนุษย์และสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 4(1), pp. 87-106. Available at: http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/85 (Accessed: 24November2020).