วรรณทองศ. (2020) “แนวทางการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีสู่ความเป็นเลิศชายขอบ EEC: The Development of Prachinburi province guideline to excellence on the marginal of EEC”, วารสารมนุษย์และสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 4(1), pp. 15-32. Available at: http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/83 (Accessed: 24November2020).