ลิ้มจิตรกรว. (2018) “การฟื้นฟูภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านเพื่อสุขภาพองค์รวมที่สัมพันธ์กับการพึ่งตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”, วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2(2), pp. 64-84. Available at: http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/51 (Accessed: 21October2021).