ชนะศึกจ. (2018) “การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนโดยการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ”, วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2(1), pp. 48-60. Available at: http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/42 (Accessed: 21October2021).