ใจก้อนท. (2017) “สวนสาธารณะกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2523 –ปัจจุบัน”, วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 1(2), pp. 85-101. Available at: http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/35 (Accessed: 21October2021).