กลมพันธ์อ. (2017) “ภูมิปัญญาการใช้เหล้ายาเพื่อสุขภาพของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรเอเชียติก”, วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 1(1), pp. 29-41. Available at: http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/14 (Accessed: 21October2021).