มะลิงามดรรชนี. 2020. “การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ในเด็กก่อนวัยเรียนด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาติพันธุ์ไทย-เขมร: Pre-School Child Emotional Development Promotion Through the Local Wisdom of Thai-Khmer Ethnic Groups”. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 4 (1), 124-49. http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/82.