ชนะศึกจุฑาสินี. 2018. “การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนโดยการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ”. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2 (1), 48-60. http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/42.