ใจก้อนทิวาพร. 2017. “สวนสาธารณะกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2523 –ปัจจุบัน”. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1 (2), 85-101. http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/35.