กลมพันธ์อุษา. 2017. “ภูมิปัญญาการใช้เหล้ายาเพื่อสุขภาพของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรเอเชียติก”. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1 (1), 29-41. http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/14.