ชนะศึกจ. (2018). การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนโดยการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2(1), 48-60. Retrieved from http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/42