กลมพันธ์อ. (2017). ภูมิปัญญาการใช้เหล้ายาเพื่อสุขภาพของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรเอเชียติก. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 1(1), 29-41. Retrieved from http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/14