(1)
เผือกบัวขาวว. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม ของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. JHUSO 2020, 4, 58-72.