(1)
วรรณทองศ. แนวทางการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีสู่ความเป็นเลิศชายขอบ EEC: The Development of Prachinburi Province Guideline to Excellence on the Marginal of EEC. JHUSO 2020, 4, 15-32.