(1)
กลมพันธ์อ. ภูมิปัญญาการใช้เหล้ายาเพื่อสุขภาพของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรเอเชียติก. JHUSO 2017, 1, 29-41.