ความแตกต่างของคำสุภาพในภาษาไทยและภาษาจีนที่ส่งผลกระทบต่อการสอนภาษาจีนในประเทศไทย

  • ธนัชพร นามวัฒน์
Keywords: Polite Language, Thai, Chinese, Cross-cultural Communication

Abstract

บทคัดย่อ

            บทความวิจัยเรื่องความแตกต่างของคำสุภาพในภาษาไทยและภาษาจีนที่ส่ง ผลกระทบต่อการสอนภาษาจีนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของการใช้คำสุภาพในภาษาไทยและภาษาจีนในด้านต่าง ๆ เช่น การเรียกขาน การทักทาย การกล่าวลา การขอบคุณ และการขอโทษ เป็นต้น ซึ่งความแตกต่างในด้านต่าง ๆ นี้อาจจะส่งผลต่อการสื่อสารและการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย

 

Abstract 

The purpose of this study is to study the differences of polite languages between Thai and Chinese affecting on Chinese language teaching in Thailand. This paper is intended to compare the cultural differences between Thai and Chinese in the use of polite languages, such as addressing, greeting, farewelling thanking and apologizing. These differences may affect Chinese communicating and teaching in Thailand.

 

References

เอกสารอ้างอิง

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.
กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
顾曰国(1992).礼貌、语用与文化.外语教学与研究.
陈松岑(2005).礼貌语言. 商务印书馆.
王毅敏(2001).英汉礼貌用语的语用差异.西安外 国语学院报.
毕继万(1996).“礼貌”的文化特性研究.世界汉语教学.
周 华, 韩晓惠(2013).中式礼貌语境中的缓和语语用研究.外语期刊.
赵则玲(1998).汉语礼貌用语的文化内涵.宁波大学学报(人文科学版).
董明(1987).汉语中的礼貌语.世界汉语教学.
Published
2019-12-25
How to Cite
นามวัฒน์ธ. (2019). ความแตกต่างของคำสุภาพในภาษาไทยและภาษาจีนที่ส่งผลกระทบต่อการสอนภาษาจีนในประเทศไทย. วารสารมนุษย์และสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 3(2), 100-113. Retrieved from http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/74
Section
Research Article(บทความวิจัย)