การพัฒนาชุดการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานไปรษณีย์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

  • อาสนะ เชิดชู
Keywords: Material Manual in English Communication, Post Carriers

Abstract

บทคัดย่อ

      การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานไปรษณีย์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการและปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานไปรษณีย์ และเพื่อพัฒนาชุดการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานไปรษณีย์ จากกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานไปรษณีย์ จำนวน 50 คน ผลการวิจัยพบว่า

      ความถี่ในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทักษะการพูดตอบโต้แย้ง (complaint) เป็นอันดับที่หนึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย รองลงมา คือ ทักษะการอ่านเอกสารการท่องเที่ยว เช่น แผ่นพับ ใบปลิว อยู่ในระดับน้อย และอันดับสุดท้าย คือ ทักษะการฟังการแจ้งข่าว อยู่ในระดับน้อยที่สุด

       ปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ไม่สามารถเขียนบทความต่าง ๆ ของหน่วยงานได้ เป็นอันดับที่หนึ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ใช้คำศัพท์ไม่ถูกต้องอยู่ในระดับมาก และอันดับสุดท้าย คือ ฟังไม่เข้าใจและตอบโต้ไม่ได้อยู่ในระดับมาก

        ความต้องการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ฝึกฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวัน เป็นอันดับที่หนึ่ง อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ฝึกแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอยู่ในระดับมาก และอันดับสุดท้าย คือ ฝึกเขียนสรุปเรื่องอยู่ในระดับมาก

       แนวทางการพัฒนาชุดการสื่อสารภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน และความต้องการทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานไปรษณีย์ เมื่อจำแนกตามปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานชุดการสื่อสารภาษาอังกฤษควรจะเน้นเนื้อหาการสอนให้เขียนบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับหน่วยงานได้ ใช้คำศัพท์ให้ถูกต้อง และเน้นการฟังและตอบโต้ได้ ความต้องการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ควรจะเน้นเนื้อหาการฝึกฟัง  บทสนทนาในชีวิตประจำวัน การฝึกแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และการฝึกเขียนสรุปเรื่อง

 

ABSTRACT

 

This research on the titled of the development of learning material manual in English communication for post carriers in Mueang district, Si sa ket province was aimed to study the needs and problems of the English language usage of the post carriers and to set guidelines for the development of learning material manual in English communication regarding with communicating with foreigners or operating their jobs. The subject used in this study consisted of 50 post carriers of Mueang district, Si sa ket province. The research findings were as follows:

  1. Frequency of use English in their daily duties in overall was at the least, and when individual considering, it was found that they were speaking on complaint was ranked number one with an average level of less, followed by the reading of documents such as brochures, flyers and the last one was listening to the news at the least.
  2. The problem of the use of English in the performance in overall was at a high level and when individual considering, it was found that they cannot write articles, followed by use of incorrect in vocabularies was at a high level, and the last one was do not understanding and cannot responsible was at the high level.
  3. The needs for English skill for communication in overall level was at a high level and individual considering, it was found that practice listening conversation in everyday was ranked number one at the high level, followed by the practice of translating English into Thai was at a high level and the final ranking and the summary writing was at a high level.

The guidelines development of learning material manual in accordance with the use of English in operating jobs and needs for English skill for communication for post carriers, when classified by problems in the use of English in operating jobs, set in English material manual should be focused on the content taught to write the articles, use the correct terminology and emphasis on listening and responding. The needs for English skills for communication should be focused on training, listening to conversations in daily life, practice in translating English into Thai and practice summary writing.

References

เอกสารอ้างอิง

เกษะณี บุมงไทย. (2541). การวิเคราะห์ความต้องการเป็นพื้นฐานสำหรับ
ออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาการอาหารและ โภชนาการที่วิทยาเขตโชติเวช. วิทยานิพนธ์อาหารและโภชนาการ มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
นภา สุขประเสริฐ. (2549). ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาการศึกษา มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เนาวรัตน์ วรรณธนาสิน. (2554). การสำรวจความต้องการภาษาอังกฤษของ
พนักงานการตลาดในบริษัทในเขตอุตสาหกรรมลาดกระบัง. เทคโนโลยี สารสนเทศมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ปิยวรรณ อุตตะพันธ์. (2546). การสำรวจความต้องการภาษาอังกฤษสำหรับ
นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางแสน.
แพทยศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
พยุพล สุธุโธทน. (2541). การสำรวจความต้องการและปัญหาในการใช้
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยพายัพและ พยาบาลที่โรงพยาบาลแมคโครมิค. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ.
มณี จิระนภากุล. (2539). การสำรวจความต้องการด้านภาษาเพื่อการสื่อสารโดย
วิศวกรชาวไทย. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
มัณฑนา มีมาก. (2545). การวิเคราะห์ความต้องการและปัญหาของภาษาอังกฤษ
สำหรับตำรวจ. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล.
สมพงษ์ สุคมพา. (2541). การสำรวจการศึกษาความต้องการในปัจจุบันและปัญหา
ในการใช้คำศัพท์เฉพาะสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
อารีย์ สุวโรพร. (2541). การวิเคราะห์งานเหมือนเป็นพื้นฐานสำหรับพิจารณา
ความจำเป็นและปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
Arapoff, N. (1967). Writing: A thinking process. Tesol Quarterly, 1(5), 119-
120.
Bond, G. L. and Tinker, A. M. (1979). Reading difficulties their diagnosis
and Correction (4th ed). New York: Prentice-Hall, Inc
D, Belcherand b, Paltridge. Building Insights Breaking Boundaries.
English for Specific Purposes. (serial online) 2014; P.4.
Dudley-Evants, T. and Jo St John, M, Development in English for Specific Purposes. Cambridge: Cambridge University, 1998.
Hutchison, T and A Waters English for Specific Purposes: A Learning- centered approach. Cambridge: Cambridge University, 1998.
Jaroslw, Krajka. English for Specific Purposes on the World Wide Web
a proposal for a web-based course book supplement. (online) 2014.
Laurence, Anthony English for Specific Purposes. What does it mean: Why is it different? Available from htt://www.English for Specific Purposes. What does it mean htm.
Price, paul. Needs Analysis of Uses. Kanazawa Medical University Japan, 1998.
Reviere, R etal. Needs Assessments: a Creative and Practical Guide for Social Scientists.USA, 1996.
Robinson, P. C ESP Today: A Practice’s Guide. Prentice Hall: New York 1991.
Tarone,e and Yule, G Focus on the language learner. Oxford University 1991.
Tsitsopoulou, E. (1992). Conversation Classes.In English Teaching Forum. New York: Oxford University Press. Thailand Post Company (online 31 August 2015) Available from:
http://www.ThailandPostCompany-Wikipedia,thefree encyclopedia.htm.
Tony, DudleyEvans and Maggie Jo ST John. Development in English for Specific Purposes A multi-disciplinary Approach. Cambridge Language.
Valette, R. M. (1977). Modern language testing. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Witkin, B.R. and Altschuld, JW. Planning and Conducting Need Assessments: A Practical Guide. Sage Publications: Thousand Oaks, CA, 1995.
Published
2018-12-25
How to Cite
เชิดชู อ. (2018). การพัฒนาชุดการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานไปรษณีย์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2(2), 50-63. Retrieved from http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/50
Section
Research Article(บทความวิจัย)