สัทวิทยาชาติพันธุ์เพื่อความสัมพันธ์ตามแนวชายแดน ไทย-ลาวและไทย-กัมพูชา

  • ณัฏฐนันท์ ภูเบศพินธคุปต์
Keywords: Ethnic Languages, Phonology,Thailand–Cambodia, Thailand–Laos, The relation along border

Abstract

บทคัดย่อ

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสัทวิทยาและการใช้ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเพื่อความสัมพันธ์ตามแนวชายแดนไทย-ลาวและไทย-กัมพูชา วิเคราะห์องค์ประกอบและรูปแบบสัทวิทยาและการใช้ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ในการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ตามแนวชายแดนไทย-ลาวและไทย-กัมพูชา และจัดทำคู่มือสัทวิทยาชาติพันธุ์ เพื่อความสัมพันธ์ตามแนวชายแดนไทย-ลาวและไทย-กัมพูชา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแนวชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnography approach) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถามจำนวน 500 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาษาชาติพันธุ์ตามแนวชายแดนไทย-ลาวและไทย-กัมพูชา มีหลากหลายภาษาตามกลุ่ม ตระกูล หรือชาติพันธุ์ ดังนี้ 1.1) ภาษาชาติพันธุ์ตามแนวชายแดนไทย-ลาว อาทิ ภาษาภูไท ไทย้อ ไทดำ ถิ่นไทยยูนนาน ฯลฯ 1.2) ภาษาชาติพันธุ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา อาทิ ภาษากูย ภาษาผีปะกำ ภาษากลุ่มกะซองและซัมเรฯลฯ และ 2) ภาษาชาติพันธุ์สร้างความสัมพันธ์ตามแนวชายแดนไทย-ลาว และไทย-กัมพูชา พบว่า ไม่ว่าชาติพันธุ์ต่างๆ จะสื่อสารกันด้วยภาษาใดก็ตาม หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน ยังคงมีการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมด้วยความเข้าใจ และมีสันติสุขตามแนวชายแดนไทย-ลาว และชายแดนไทย-กัมพูชา

Abstract

 

The objective of this research were to study the phonology and the languages using of ethnic groups along the border of Thailand-Laos and Thailand-Cambodia; To analyze the component and the form of Phonology and languages using by the ethnic groups that communicate along the border of Thailand-Laos and Thailand-Cambodia; and to create the Phonology of ethnic handout to make a relation along the border of Thailand-Laos and Thailand-Cambodia. This research is a qualitative study using ethnography approach and the quantitative study by using a selection of sample by purposive sampling technique. And to gather the data by using the In-depth interviews and the questionnaires form with total of 500 samples. The result of this study are: 1) there were various of ethnic languages using along the border of Thailand-Laos and Thailand-Cambodia as of 1.1) ethnic languages along Thailand-Laos border such as Phutai, Nyaw, Tai Dam, Tai Yunnan, etc.1.2) ethnic languages along Thailand-Cambodia border such as Kuy, Phi-Pakam language, Ka-song group, and Sum-Re, etc. 2) ethnic languages are related along the border of Thailand-Laos and Thailand-Cambodia found that whatever different ethnics and communicate with any languages, the government agencies, the private sector and the public sector still create a harmony in the society with understanding each other and making peace along the border of Thailand-Laos and Thailand-Cambodia.

References

เอกสารอ้างอิง

ซาว. 2558 : 30 ธันวาคม. ชาวบ้านตลาดช่องจอมสุรินทร์ เมืองโอร์เสม็ด อุดรมีชัย
กัมพูชา. [บทสัมภาษณ์].
ณรงค์ ปัญญาวัฒโน. 2558 : 22 ตุลาคม. เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร ช่องจอม จังหวัด
สุรินทร์. [บทสัมภาษณ์].
นิยม ไวยรัชพานิช. 2550. ยุทธศาสตร์การค้าชายแดน. เอกสารประกอบการบรรยาย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย.
นันตพร นิลจินดา. 2532. การศึกษาเรื่องศัพท์ภาษาญ้อในจังหวัดสกลนคร นครพนม และปราจีนบุรี. (ปริญญาโทนิพนธ์ สาขาวิชาจารึกภาษาไทย, มหาวิทยาลัยศิลปากร).
บ้านจอมยุทธ. 2543. ประเทศไทย 77 จังหวัด(ภาคเหนือ). สืบค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2556. จากบ้านจอมยุทธ
ประกอบ ผลงาม. 2538. สารนุกรมกลุ่มชาติพันธุ์เขมรถิ่นไทย. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยมหิดล.
ประเดิม พันธุ์วิไล. 2558 : 12 พฤศจิกายน. ชาวบ้าน บ้านหัวเมืองเหนือ เมืองไกสอน
พรมวิหาร แขวงสะหวันเขต สปป.ลาว. [บทสัมภาษณ์].
ไผท ภูงา. 2559 : 2 มกราคม. ชาวบ้าน บ้านหัวเมืองเหนือ เมืองไกสอนพรมวิหาร
แขวงสะหวันเขต สปป.ลาว. [บทสัมภาษณ์].
พระครูอุทัยธรรมโกศล. 2558 : 28 ตุลาคม. พระภิกษุในเขตพื้นที่ช่องจอมสุรินทร์
เมืองโอร์เสม็ด อุดรมีชัย กัมพูชา. [บทสัมภาษณ์].
เพี๊รยะ. 2558 : 22 ตุลาคม. แม่ค้าตลาดไทช่องจอมสุรินทร์เมืองโอร์เสม็ด อุดรมีชัย
กัมพูชา. [บทสัมภาษณ์].
ยงยุทธ กิติวรรณกุล. 2558 : 22 ตุลาคม. เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร ช่องจอม จังหวัด
สุรินทร์. [บทสัมภาษณ์].
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 4).กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
สมทรง บุรุษพัฒน์. 2524. การเล่นคอนของลาวโซ่งที่บางกุ้ง. นครปฐม:
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท, มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุจินดา โชติพานิช. 2552. โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต. สำนักงานหอสมุดและศูนย์ข้อสนเทศวิทยาศาสตร์. คณะกรรมการวิจัย.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.กรุงเทพฯ
สุต สุริน. 2558 : 22 ตุลาคม. ชาวบ้านบริเวณตลาดไทช่องจอมสุรินทร์ เมืองโอร์
เสม็ด อุดรมีชัย กัมพูชา. [บทสัมภาษณ์].
สุวิไลและคณะ. 2547. จัดเป็นกลุ่มภาษาในภาวิกฤตใกล้สูญ. สืบค้นเมื่อ 3 กันยายน 2559. จากบูรพา โชติช่วง. ภูมิบ้านภูมิเมือง-ภาษาชาติพันธุ์ชายแดนไทย-เขมร. เว็บไซต์ : http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/35371.
สุรัตน์ วรางค์รัตน์. 2530. การศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สมาคม
สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.
สุเพีย ออมรอง. 2558 : 30 ธันวาคม. พนักงานคิโน ช่องจอมสุรินทร์ เมืองโอร์เสม็ด
อุดรมีชัย กัมพูชา. [บทสัมภาษณ์].
อาทิตย์ ลาวัลย์. 2559 : 10 เมษายน. ชาวบ้านตลาดสวรรค์ไชย บ้านหัวเมืองเหนือ
เมืองไกสอนพรมวิหาร แขวงสะหวันเขต สปป.ลาว. [บทสัมภาษณ์].
อินทสอน พรมวงศ์. 2559 : 10 เมษายน. แม่ค้าตลาดสวรรค์ไชย บ้านหัวเมืองเหนือ
เมืองไกสอนพรมวิหาร แขวงสะหวันเขต สปป.ลาว. [บทสัมภาษณ์].
อัจฉรา ภาณุรัตน์. 2549. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา
ชุมชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
Benedict, Paul K. 1942. "Thai, Kadai, and Indonesian: A New Alignment in Southeastern Asia." In American Anthropologist, 44, no. 4: 576--601.American Anthropological Association.cite. STATS (21)
Published
2018-06-26
How to Cite
ภูเบศพินธคุปต์ณ. (2018). สัทวิทยาชาติพันธุ์เพื่อความสัมพันธ์ตามแนวชายแดน ไทย-ลาวและไทย-กัมพูชา . วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2(1), 78-98. Retrieved from http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/44
Section
Research Article(บทความวิจัย)