การประเมินโครงการสานพลังประชารัฐ-การพัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อ กรณีศึกษาชุมชนบึงบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

An Assessment of the Pracharath-Bueng Bang Sue Development Project: A Case Study of Bueng Bang Sue Community, Chatuchak District, Bangkok.

  • วัชรพล สุขสำราญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords: การบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือ, โครงการสานพลังประชารัฐ-การพัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อ, ชุมชนบึงบางซื่อ, กรุงเทพมหานคร, Collaborative governance, Pracharath Bueng Bang Sue Development Project, Bueng Bang Sue Community, Bangkok

Abstract

       การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมือง แบบร่วมมือในโครงการสานพลังประชารัฐ-การพัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อ 2. เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือของโครงการสานพลังประชารัฐ-การพัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อ และ 3. เพื่อศึกษาผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจากการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือ ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักจากคณะทำงานปฏิบัติการ ได้แก่ ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชน จำนวน 8 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง โดย การวิเคราะห์เนื้อหาและสร้างแก่นสาระข้อมูล ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ชาวชุมชนบึงบางซื่อ จำนวน 297 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
       ผลการวิจัย พบว่า
       1. การบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือในโครงการสานพลังประชารัฐ-การพัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อ พบว่า เอสซีจี ดำเนินด้วยการตกลงร่วมกัน โดยอาศัยแรงจูงใจร่วม ซึ่งเกิดขึ้นจากใช้ภาวะผู้นำแบบอำนวยความสะดวกในฐานะผู้นำเครือข่าย ด้วยการ เปิดโอกาสให้สำนักงานเขตจตุจักร ประธานสหกรณ์ ได้เข้ามาออกแบบเครือข่าย และร่วมสนับสนุนทรัพยากรดำเนินโครงการ อีกทั้งมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅=3.91)
       2. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการบริหารกิจการบ้านเมือง แบบร่วมมือ พบว่า การตกลงร่วมกัน จุดแข็งเป้าหมายมีความชัดเจน จุดอ่อนการพูดคุย มีความยุ่งยาก โอกาสทุกหน่วยงานเกิดการวางบุคคล อุปสรรคไม่มีความคล่องตัวใน การบริหารงาน ขณะที่แรงจูงใจร่วม จุดแข็งมีความเข้าใจพื้นที่ จุดอ่อนการสื่อสารไม่ค่อยมีความชัดเจน โอกาสชาวบ้านมีความสนใจต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย อุปสรรคบางคน ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ส่วนความสามารถในการดำเนินโครงการ จุดแข็งหน่วยงาน มีความรู้ความสามารถ จุดอ่อนทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ โอกาสหน่วยงานดูแลช่วยเหลือทำให้การดำเนินงานได้สะดวก และอุปสรรคชาวบ้านมีความกังวลต่อ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
       3. ผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจากการบริหารกิจการบ้านแบบร่วมมือ ได้แก่ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต พบว่า มีความสอดคล้องในแต่ละด้าน เช่น ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต อีกทั้ง มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (x ̅=3.94)
       The purposes of this research were to 1) study the collaborative governance 2) analyze the strengths, weaknesses, opportunities, and threats, and 3) examine the overall operation from the collaborative governance in Pracharath-Bueng Bang Sue development project that consists of the context, input, process, and output. The study was the mixed methods research of qualitative and quantitative. The qualitative research was using the in-depth interview with 8 samples drawn from the private sectors, government sectors, and public sectors using the purposive sampling. The quantitative research used the questionnaires which selected 297 locals in Bueng Bang Sue. The statistical methods used in data analysis were means, standard deviation, and correlation analysis.
        The findings were as follows:
       1. The research of the project found that SCG proceeded the commitment by mutual motivation. It had arisen from the facilitative leadership because SCG was the network leader. SCG supported the project implementation resource and gave the chance to the director-general of Chatuchak District Office to co-design the system. In addition, the overall average was at a high level (x ̅=3.91).

       2. The SWOT of the collaborative governance found the strength was clear goals. The weakness was complicated communication. The opportunity was appointed working position in every organization. The threat was the administration was inflexible. The mutual motivation showed that the strength was area understanding. The weakness was ambiguous communication. The opportunity was the locals pay attention to the area development, but the threat was some people do not observe the condition. The ability of collaborative suggested that the strength was the expertness of organization. The weakness was everyone must comply the rule. The opportunity was the other sector supported the cause to the convenient administrative. The threat was people concerned about the changes would happen.
       3. The collaborative governance showed that the operation of context, input, process, and output was consistent. In addition, the overall average was at a high level (x ̅ =3.94).

References

จุฬารัตน์ คนเพียร. (2558). คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา [วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยบูรพา.

นิตยสาร Cons magazine. (2560). โครงการสานพลังประชารัฐ เอสซีจีกับการพัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อ.

http://www.consmag.com/th/articles/โครงการสานพลังประชารัฐ เอสซีจีกับการพัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อ

บุญชม ศรีสะอาด. (2539). การแปลผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตรส่วนประมาณค่า. วารสารการวัดผลประมาณค่า, 2(1), 66-68.

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2553). เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับ

การวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 7). ศรีอนันต์การพิมพ์.

โพสทูเดย์. (2561). สานพลังประชารัฐบึงบางซื่อ ผนึกกำลังฟื้นฟูชุมชนแออัดสู่ชุมชนต้นแบบ. https://www.posttoday.com/pr/547483

มติชนออนไลน์. (2561). บึงบางซื่อ ต้นแบบการพัฒนาวิถีประชารัฐ. https://www.matichon.co.th/local/quality life/news_921968

วสันต์ ศรีสมพงศ์. (2559). การบริหารจัดการแบบร่วมมือในโครงการคลองหมอนนา ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา [วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ศมานันท์ ทองธรรมชาติ และสุขุม เฉลยทรัพย์. (2557). ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, 10(2), 25-32.

สุวิมล ติรกานันท์. (2551). การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏิบัติ (พิมพ์ครั้งที่ 2). โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Rasha Elsaheli Elhage. (2014). Assessment Practices of students with learning disabilities in Lebanese private schools: A National survey. Doctorial dissertion, University of Wayne State, Evaluation and Research.

Zou, K. H., Tuncali, K., & Silverman, S. G. (2003). Correlation and simple linear regression. Radiology, 227(3), 617-628.

Published
2021-12-25
How to Cite
สุขสำราญว. (2021). การประเมินโครงการสานพลังประชารัฐ-การพัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อ กรณีศึกษาชุมชนบึงบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร: An Assessment of the Pracharath-Bueng Bang Sue Development Project: A Case Study of Bueng Bang Sue Community, Chatuchak District, Bangkok. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 5(2), 206-226. Retrieved from http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/163
Section
Research Article(บทความวิจัย)