ผลของโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความหมายในชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย

The Effects of Training Program for Enhancing Meaning in Life of University Students

  • ปวีณ ไชยวงค์วิลาน 199 Sri Panich R. Mae Sot Subdistrict Mae Sot District Tak Province 63110
  • ณฐวัฒน์ ล่องทอง
Keywords: เสริมสร้างความหมายในชีวิต, โปรแกรมการฝึกอบรม, นักศึกษามหาวิทยาลัย, training program, enhancing meaning in life, university students

Abstract

       การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความหมายในชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ศึกษาในปีการศึกษา 2563 ที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย จำนวน 30 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยวิธีการจับฉลาก ได้แก่ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน โดยกลุ่มทดลองจะเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความหมายในชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย จำนวน 6 ครั้ง รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง และกลุ่มควบคุมไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบวัดความหมายในชีวิตและโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความหมายในชีวิต โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล dependent sample t-test ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความหมายในชีวิตก่อนและหลังการทดลองของนักศึกษาในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมและ independent sample t-test ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและ กลุ่มควบคุม ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มทดลองมีคะแนนความหมายในชีวิตสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความหมายในชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. กลุ่มทดลองมีคะแนนความหมายในชีวิตสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความหมายในชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
       The research was quasi-experiment and aims to study the result of the training program for enhancing meaning in life of university students. The participants were 30 volunteer university students in the academic year 2020 at Chiang Mai University, divided into 2 groups which are experimental groups and control groups with 15 participating in each group. The experiment group was participated in the training program for enhancing meaning in life in 15 times in each session. However, the control group wasn’t participated in this program. The statistics use to analyzed are t-test for a dependent sample and independent sample data meaning in life score. As a result, 1. After participated the program The experiment groups have a higher level of meaning in life than before participating in the training program for enhancing meaning in life of university students with statistical significant .01 levels. 2. The experimental group posttest score was found significantly higher than the control group posttest score. with statistical significant .01 levels.

References

ชูชัย สมิธิไกร. (2556). การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ (พิมพ์ครั้งที่ 8). สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดวงมณี จงษ์รักษ์. (2549). ทฤษฏีการให้การปรึกษาและจิตบำบัดเบื้องต้น. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.

ธัญณิชา เปไธสง. (2557). ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฏีอัตถิภาวนิยมที่มี ต่อความหมายในชีวิตของวัยรุ่น [ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์]. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ประณต เค้าฉิม. (2551). ลักษณะของพ่อแม่ที่วัยรุ่นต้องการ. วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 5(1), 78-85.

พงษ์จันทร์ ภูษาพานิชย์. (2545). จิตวิทยาการฝึกอบรม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

มัทนาวดี ตันสกุล. (2552). ความหมายของชีวิตในทัศนะผู้พิการทางสายต [วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญา]. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุรัชนี เคนโพธิ์. (2560). การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี.

อรัญญา ตุ้ยคำภีร์. (2559). จิตบำบัดแนวความหมายในชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 4). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อุสา สุทธิสาคร. (2559). จิตวิทยาวัยรุ่น. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามลดา.

Bergner, M.R. (1998). The Approaches to Problems of Meaninglessness. American Journal of Psychotherapy, 52(1), 72-87.

Dezelic, S. M., & Ghanoum, G. (2015). Meaning-Centered Therapy Manual: Logotherapy & Existential Analysis Brief Therapy Protocol for Group & Individual Sessions. Miami: Presence Press International.

Henderson-King, D., & Mitchell, A. M. (2011). Do materialism, intrinsic aspirations, and meaning in life predict students, meanings of education. Soc Psychol Educ, 14(1), 119–134. https://doi 10.1007/s11218-010-9133-z

Published
2021-12-25
How to Cite
ไชยวงค์วิลานป., & ล่องทองณ. (2021). ผลของโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความหมายในชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย: The Effects of Training Program for Enhancing Meaning in Life of University Students. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 5(2), 187-205. Retrieved from http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/160
Section
Research Article(บทความวิจัย)