แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวย ในชุมชนบ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

Boxing Cultural Tourism Supply Chain Management for Bankham Community, Tambon Bankham, Amphoe Nampong, Changwat Khon Kaen

  • วันชัย ทิพนัส Faculty of Business Administration and Accountancy, Khon Kaen University
  • จินณพัษ ปทุมพร
Keywords: การจัดการห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, วัฒนธรรมเกี่ยวกับศิลปะมวยไทย, Tourism supply chain management, Cultural Tourism, Muay Thai Culture

Abstract

       การวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวย ในชุมชนบ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวยในชุมชนบ้านขาม 2) ศึกษาสภาพการณ์ด้านห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวย ในชุมชนบ้านขาม งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยว จำนวน 400 คน โดยแบ่งออกเป็นนักท่องเที่ยวที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับมวยไทย จำนวน 200 คน และนักท่องเที่ยว ที่ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับมวยไทย จำนวน 200 คน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แนวคำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกเก็บข้อมูลกับกลุ่มหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวย ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคย มีประสบการณ์เกี่ยวกับมวยไทย ให้ค่าเฉลี่ยความสำคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ทางการท่องเที่ยวเป็นอันดับแรก รองลงคือปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัย ด้านการจัดจำหน่าย ปัจจัยด้านราคา ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับมวยไทย ให้ค่าเฉลี่ยความสำคัญต่อปัจจัยด้านราคาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ปัจจัยด้านการจัดจำหน่าย และปัจจัยด้าน การส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ 2) พื้นที่ชุมชนบ้านขามมีความพร้อมด้าน การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวครบองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน (5A’s) ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และด้านที่พัก อีกทั้งยังมีความพร้อมด้านเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง โดยจากผลการวิจัยทั้ง 2 ประเด็นสามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในจัดกิจกรรม การท่องเที่ยวให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั้ง 2 กลุ่ม และกำหนดแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวยในชุมชนบ้านขามให้มีประสิทธิภาพในการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
      The research of Boxing Cultural Tourism Supply Chain Management for Bankham Community, Tambon Bankham, Amphoe Nampong, Changwat Khon Kaen. Which had the objectives to; 1) to study the opinions on factors that affect the decision making about the boxing cultural tourism in Ban Kham community. 2) to study the situation of the boxing cultural tourism supply chain in Ban Kham community. This research is a mixed methods research by using the questionnaires to collect the data from 400 tourists which divided into 200 tourists who had Muay Thai experience and 200 tourists who had no Muay Thai experiences. For the qualitative research, using in-depth interviews to question the organizations related to boxing cultural tourism. The results of this research found out that 1) the tourists who had Muay Thai experience give an average on the importance for tourism product factors that was the first priority, followed by the marketing promotion factors, distribution factor and price factor while the tourists who had no Muay Thai experiences giving average importance price factor that was the first priority, followed by the tourism products factor, distribution factor and marketing promotion factors, respectively. 2) Ban Kham community area is ready to organize the tourism activities in all 5 aspects (5A's) including the attraction aspect, access to tourist attractions aspect, amenities aspect, tourism activities aspect and accommodation aspect. It also has a strong tourism supply chain network. From the research results, both issues can be used as basic information to organize tourism activities to be consistent with behavior both tourist group supply chain and to set guideline to manage boxing cultural tourism in Ban Kham community to be more efficient in tourism.

References

กรมการท่องเที่ยว. (2557). คู่มือการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร. (ม.ป.พ.).

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2562). ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย. https://www.mots.go.th

_______. (2563). ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย. https://www.mots.go.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2557). แรงจูงใจในการท่องเที่ย. https://www.tat.or.th/th

_______. (2562). เศรษฐกิจการท่องเที่ยว (The Visitor Economy) โดย Pacific Asia Travel Association (PATA). http://www.etatjournal.com

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์. (2558). การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เตชิตา ไทยอ่อน. (2557). ความคาดหวังของลูกค้าชาวต่างชาติที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของค่ายมวยไทย [วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต].มหาวิทยาลัยศิลปกร.

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย. (2561). การท่องเที่ยวเชิงกีฬา. http://www.siam-ja.com

นปภัสร์ ชูสุวรรณ. (2560). ปัจจัยด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อมาชมมวยไทย ของนักท่องเที่ยวชาวต่างขาติ. http://dspace.bu.ac.th/bitstream

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2556). พฤติกรรมนักท่องเที่ยว. เฟิร์นข้าหลวง พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง.

ปาณิศา มีจินดา. (2556). แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษาทะเลน้อย

ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง [วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ไพฑูรย์ พงศะบุตร และ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร. (2554). คู่มือการอบรมมัคคุเทศก์. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มนทิรา สังข์ทอง และคณะ. (2560). โซ่อุปทานการท่องเที่ยวของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์. http://www.spucon.spu.ac.th

มานะ ชัยวงค์โรจน์. (2546). คุณรู้จัก Supply Chain ดีจริงหรือ?. โปรดักทิวิตี้ เวิลด์, 8(44), 25–30.

ยุทธนา คำพา และอัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์. (2560). องค์ประกอบการท่องเที่ยว 5A’S ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเขาชีจรรย์ของนักท่องเที่ยวชาวจีน. www.ex-mba.buu.ac.th

สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำพอง. (2560). รายละเอียดการเดินทางในชุมชนบ้านขาม. http://cbt.nawatwithi.com

สุธี ปิงสุทธิวงศ์. (2556). Essential management tools for performance excellence. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม. (2562). ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่. http://bankham-kk.go.th

Buhalis Dimitrios. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Department of Tourism, University of Westminster.

Cochran, W.G. (1953). Sampling Techniques. John Wiley & Sons. Inc.

Gibson. (2004). Sport Tourism. http://digital_collect.lib.buu.ac.th

Hudman L. E. (1980). Tourism: A shrinking world. AHMA.

Maier and Weber. (1993). Sports Tourism in Local and Regional Planning. https://www.tandfonline.com

Min and Mentzer. (2010). A Framework of Supply Chain Orientation. https://www.researchgate.net

Zhang, X., Song, H., & Huang, G. Q. (2009). Tourism supply chain management: A new research agenda. Tourism Management, 30(3), 345-358.

Published
2021-12-25
How to Cite
ทิพนัสว., & ปทุมพรจ. (2021). แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวย ในชุมชนบ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น: Boxing Cultural Tourism Supply Chain Management for Bankham Community, Tambon Bankham, Amphoe Nampong, Changwat Khon Kaen. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 5(2), 144-166. Retrieved from http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/150
Section
Research Article(บทความวิจัย)