ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งมงคลในบ้านพักอาศัยของชาวไทย เชื้อสายจีน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

A Study on Beliefs in Domestic Sacred Objects of Thai Chinese in Talad Sub-district, Mueang District, Maha Sarakham Province

  • พิณพร คงแท่น สาขาวิชาภาษาจีน มรภ.มหาสารคาม
  • สุธาสินี สินเธาว์
Keywords: ความเชื่อ, สิ่งมงคล, คนไทยเชื้อสายจีน, Beliefs, Sacred object, Thai Chinese descendances

Abstract

       การวิจัยเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งมงคลในบ้านพักอาศัยของชาวไทยเชื้อสายจีน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสิ่งมงคลและ ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งมงคลในบ้านพักอาศัยของชาวไทยเชื้อสายจีน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มเป้าหมายคือชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวน 10 ครอบครัว ที่อาศัยอยู่ใน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยทำเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารการสัมภาษณ์ และนำเสนอผลการศึกษาโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
       ผลการวิจัย พบว่า ชาวไทยเชื้อสายจีนที่มาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดมหาสารคามส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากชาวจีนแต้จิ๋ว ยังคงยึดมั่นในประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและผสานวัฒนธรรมความเชื่อของตนเองกับความเชื่อดั้งเดิมของบรรพบุรุษจนมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน โดยลักษณะของความเชื่อและการถือโชคลางต่าง ๆ เป็นรูปแบบของความเชื่อต่อเนื่องในทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ชาวจีนให้ความสำคัญกับการอวยพรและความเป็น สิริมงคลของชีวิตเป็นอย่างมากมาแต่โบราณ การมอบสิ่งของที่สื่อถึงความเป็นสิริมงคล เพื่อมุ่งหวังให้สิ่งมงคลจีนเหล่านั้น นำมาซึ่งชีวิตที่มีความสุขสมบูรณ์ราบรื่นตามความเชื่อคติจีนนิยมสามารถแบ่งกลุ่มของความเชื่อได้เป็น 2 ด้าน คือ สิ่งมงคลจีนที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองรวมทั้งปัดเป่าสิ่งอัปมงคล เช่น ตี่จู้เอี๊ย (地主爷) และ สิ่งมงคลจีนที่ ให้ความหมายในด้านความมั่งคั่ง ร่ำรวย การค้า เช่น ปี่เซี่ย (貔貅) ความเชื่อเกี่ยวกับ สิ่งมงคลล้วนได้รับอิทธิพลมาจากครอบครัวและบรรพบุรุษชาวจีนมาแต่โบราณต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และมีความเชื่อจากศาสนาพุทธของชาวไทยได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เป็นรูปแบบความเชื่อผสมผสาน มีปัจจัยมาจาก เศรษฐกิจ เวลา สังคมและครอบครัว ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม ยุคสมัยตลอดเวลา
       The current study was conducted to study domestic sacred objects and beliefs related to domestic sacred objects of Thai Chinese in Talad sub-district, Mueang district, Maha Sarakham province. The samples were 10 families of Thai nationals with Chinese descent in the area. The data was collected by document analysis and interview, and they are presented using descriptive analysis.
      The results of the study indicate that most Thai Chinese living in the area are descended from Chaozhou region. Individual and traditional beliefs are mixed and presented in current practices among families of the Chinese in the area. Beliefs in sacred objects can also be considered as legacy transferred from generation to generation. People value, bless and fortune from ancient times. Giving sacred objects that could bring auspiciousness to life becomes a part of Chinese beliefs. To summarize, there are 2 aspects of sacred objects including 1) sacred objects as guardians of the house such as Di Zhuye (地主爷) and 2) sacred objects as bringers of fortune such as Pixiu (貔貅). These beliefs in sacred objects are influenced by the traditional beliefs among the Chinese people from time to time. Moreover, the traditional beliefs are also melted with Buddhism practiced among the Thai people in the area. It could be noted that the beliefs in scared objects of the Thai Chinese descendants have been changed from time to time with the influences of economy, time, society, and family.

References

กนกพร เจริญแสนสวย. (2557). การศึกษามิติสัมพันธ์ของความเชื่อส่วนบุคคลในเทพเจ้ากวนอู สำหรับการสร้างแรงพลักดันทางธุรกิจของชาวไทยเชื้อสายจีนย่านเยาวราช [วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

กลุ่มวิทยาลัยครูภาคใต้. (2526). ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม. กรุงสยามการพิมพ์.

สุนันท์ อุดมเวช. (2524). คติชนวิทยา. วิทยาลัยครูเพชรบุรี.

สุภัทรา โยธินศิริกุล. (2561). สิริมงคลจีนกับความเชื่อทางศาสตร์ฮวงจุ้ยของชาวไทยเชื้อสายจีนในชุมชน. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 38(5), 119-143.

ทำเนียบสมาชิกสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม. (2557). ศาลเจ้าปุงเถ่ากงม่า. ทำเนียบสมาชิกสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม.

ไม้มงคลจีน. (2564, 18 มิถุนายน). https://www.wonderfulpackage.com/article/v/427/

ราชบัณฑิตยสถาน. (2525). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. อักษรเจริญทัศน์.

Jantaronanon, P. (2007). Chinese lucky wood: Chinese auspicious on tree, flower, and fruit (ไม้มงคลจีน : เรื่องสิริมงคลที่เกี่ยวกับต้นไม้ ดอกไม้ และผลไม้). Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition, 24(2), 95-115.

Published
2021-12-25
How to Cite
คงแท่นพ., & สินเธาว์ส. (2021). ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งมงคลในบ้านพักอาศัยของชาวไทย เชื้อสายจีน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม: A Study on Beliefs in Domestic Sacred Objects of Thai Chinese in Talad Sub-district, Mueang District, Maha Sarakham Province. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 5(2), 74-92. Retrieved from http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/139
Section
Research Article(บทความวิจัย)