การพัฒนาเว็บไซต์เรื่องประเพณีตรุษสงกรานต์ บ้านปรือ ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

Website Development of Songkran Festival, Ban Prue, Prue Sub-District, Prasat District, Surin Province

  • จันทกานต์ พันเลียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Keywords: การพัฒนาเว็บไซต์, ประเพณี, ตรุษสงกรานต์, Web Development, Tradition, Songkran Festival

Abstract

       การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เรื่องประเพณีตรุษสงกรานต์ บ้านปรือ ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ ครูโรงเรียนบ้านคลอง ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่มีต่อเว็บไซต์ เรื่องประเพณีตรุษสงกรานต์ บ้านปรือ ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เว็บไซต์ที่พัฒนาด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 โปรแกรม Adobe Flash CS โปรแกรม Sony Vegas Pro และการประเมินความพึงพอใจ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ สำหรับผู้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ จำนวน 8 ด้าน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูโรงเรียนบ้านคลอง ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 16 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
      ผลจากการวิจัยพบว่า เว็บไซต์เรื่องประเพณีตรุษสงกรานต์ บ้านปรือ ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการเข้าถึงเนื้อหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ด้านการออกแบบหน้าเว็บ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ด้านตัวอักษร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ด้านวีดิทัศน์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ด้านเนื้อหาของเว็บไซต์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ด้านภาษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ด้านของภาพประกอบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านของเสียง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88
      The purposes of the research were 1) to develop Songkran Festival website, in the title of Ban Prue, Prue Sub-district, Prasat District, Surin Province. 2) To study the Ban Khlong School teachers’ satisfaction, Prue Sub-district, Prasat District, Surin Province towards the title of Ban Prue New Year Songkran Festival, Prue Subdistrict, Prasat District, Surin Province. The research instruments were websites developed with Adobe Photoshop CS6, Adobe Dreamweaver CS6, Adobe Flash CS, and Sony Vegas Pro. The satisfaction assessment was questionnaire for website user and focuses on eight areas. The sample group consisted of 16 teachers at Ban Khlong School, Prue Subdistrict, Prasat District, Surin Province. The statistics used in the data analysis were percentage, mean and standard deviation.
      The research findings showed that the Songkran Festival website, Ban Prue, Prue Sub-district, Prasat District, Surin Province. The teachers' satisfaction was at a high level in overall and each area at a high level of 4.13. The highest average in Content Accessibility was satisfied a high level (4.25), Web Page Design (4.19), Font is (4.19), Video (4.16), Website Content (4.16), Language (4.13), Illustration (4.08) and the sound was the lowest level (3.88).

References

ญาณกร เขตศิริสุข. (2564). การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ประเพณีท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ, 6(1), 16-28.

ณรงชัย บุญศรี. (2550). การพัฒนาเว็บไซต์สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ศุภชัย อดทน. (2554). การพัฒนาเว็บไซต์สวดมนต์ออนไลน์คลายเครียด [วิทยานิพนธ์ วท.บ.]. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม. (2551). คู่มือการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมของภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

สุวิช ถิระโคตร. (2535). การพัฒนาเอกสารออนไลน์เบื้องต้น. คณะวิทยาการ สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

อำไพ ยงกุลวณิช. (2561). การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแกะสลักเทียนพรรษาแบบมีส่วนร่วมของวัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7(14), 1-11.

Published
2021-12-24
How to Cite
พันเลียวจ. (2021). การพัฒนาเว็บไซต์เรื่องประเพณีตรุษสงกรานต์ บ้านปรือ ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์: Website Development of Songkran Festival, Ban Prue, Prue Sub-District, Prasat District, Surin Province. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 5(2), 59-73. Retrieved from http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/135
Section
Research Article(บทความวิจัย)