Journal of Human & Society (JHUSO)
Return to Article Details วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนทางการศึกษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) Download Download PDF