วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนทางการศึกษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

Analysis of Cost and Return on Educational Investment of Students in Faculty of Management Technology at Rajamangala University of Technology Srivijaya Nakhon Si Thammarat Campus (Sai Yai)

  • อรอุมา สำลี Rajamangala University of Technology Srivijaya
  • เจษฎา ร่มเย็น
  • กนกนาถ ศรีกาญจน์
Keywords: การลงทุนทางการศึกษา, ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนทางการศึกษา, คณะเทคโนโลยีการจัดการ, Educational Investment, Cost and Return on Education Investment, Faculty of Management Technology

Abstract

       การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย คือ วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนทางการศึกษาของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2559 แบ่งเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 180 คน หลักสูตร 4 ปีเทียบโอน จำนวน 221 คน รวมเป็นจำนวน 401 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและต้นทุนทางการศึกษาของนักศึกษา วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้หลักการวิเคราะห์ต้นทุนและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Cost-Benefit Analysis) โดยนำเสนอผลการวิเคราะห์ 3 ด้าน คือ การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนต่อทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) และการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) ใช้สถิติ เชิงพรรณนา เพื่อนำเสนอผลการศึกษา
       ผลการศึกษาพบว่า 1) ต้นทุนส่วนบุคคลของนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี เท่ากับ 532,148.75 บาทต่อคน สำหรับผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนส่วนบุคคลของนักศึกษา มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 342,840.49 บาท อัตราผลตอบแทนต่อทุน เท่ากับ 1.64 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน เท่ากับ 15.48 บาท 2) ต้นทุนส่วนบุคคลของนักศึกษาหลักสูตร 4 ปีเทียบโอน เท่ากับ 348,652.0 บาทต่อคน สำหรับผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนส่วนบุคคลของนักศึกษา มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 748,934.50 บาท อัตราผลตอบแทนต่อทุน เท่ากับ 3.15 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน เท่ากับ 14.46 บาท สามารถสรุปผล การประเมินได้ว่าการลงทุนทางการศึกษาในครั้งนี้มีความคุ้มค่า       
       This study aimed to analyze the cost and return on educational investment of students in the Faculty of Management Technology of Rajamangala University of Technology Srivijaya Nakhon Si Thammarat Campus (Sai Yai). The samples used in this study were 401 students in the Faculty of Management Technology of Rajamangala University of Technology Srivijaya, Nakhon Si Thammarat Campus (Sai Yai) in the academic year of 2016. The samples were divided into 2 groups including 180 students of a 4-year program and 221 students of a 4-year transfer program. Questionnaires were employed to collect the data about the general condition of the students and their costs on educational investment. The collected data was analyzed based on the principle of cost analysis and the rate of return on investment (Cost-Benefit Analysis) by presenting the results into 3 areas: Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), and Internal Rate of Return Analysis (Internal Rate of Return: IRR).
       The results revealed that 1) the personal cost of students in the 4-year program was 532,148.75 baht per person. The student's personal return had a net present value of 342,840.49 baht. The return on equity ratio was 1.64 baht and the internal rate of return was 15.48 baht. 2) The personal cost of the students in the 4-year transfer program was equivalent to 348,652.0 baht per person. The net present value was 748,934.50 baht. The return on equity was 3.15 baht and the internal rate of return was 14.46 baht. This present study could be concluded that the assessment results are worth investing in this education.

References

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. (2552).

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นสำเร็จการศึกษา 2552. http://ir.rmutsv.ac.th/employmentgraduates/report?fbclid=IwAR0b_nP3fQncEzpxOrS7i10u-GB65PyVVtqaU95C9yb_1jLvN7zxnpLDVRA

_______. (2553). รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นสำเร็จการศึกษา 2553. http://ir.rmutsv.ac.th/employment- graduates/report?fbclid =IwAR0b_nP3fQncEzpxOrS7i10u-GB65PyVVtqaU95C9yb_1jLvN7zxnpLDVRA

_______. (2554). รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นสำเร็จการศึกษา 2554. http://ir.rmutsv.ac.th/employment- graduates/report?fbclid= IwAR0b_nP3fQncEzpxOrS7i10uGB65PyVVtqaU95C9yb_1jLvN7zxnpLDVRA

_______. (2555). รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นสำเร็จการศึกษา 2555. http://ir.rmutsv.ac.th/employmentgraduates/report?fbclid=IwAR0b_nP3fQncEzpxOrS7i10u-GB65PyVVtqaU95C9yb_1jLvN7zxnpLDVRA

_______. (2556). รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นสำเร็จการศึกษา 2556. http://ir.rmutsv.ac.th/employmentgraduates/report?fbclid=IwAR0b_nP3fQncEzpxOrS7i10u-GB65PyVVtqaU95C9yb_1jLvN7zxnpLDVRA

จักรพันธ์ ชัยทัศน์, วัชรี มนัสสนิท, และเฌณิศา สุวรรณจินดา. (2561). อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา: คณะพยาบาลศาสตร์. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา, 10(19), 33-45.

เฉลิมพร เย็นเยือก. (2552). การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุน และ ผลตอบแทนส่วนบุคคล

จากการลงทุนทางการศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต [โครงการวิจัยสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหารธุรกิจ]. มหาวิทยาลัยรังสิต.

ฐิติพร ตันติศรียานุรักษ์. (2552). การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการลงทุนทาง

การศึกษาของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 5(2), 108-113.

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2560). การกำหนดเป้าหมายของนโยบายการเงิน. https://www.bot.or.th

ธมกร ธาราศรีสุทธิ. (2556). การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2555). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS และ AMOS. บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด.

นิชานันท์ สัญจร. (2554). การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐ [สารนิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนามนุษย์]. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ. (2542). การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน).

มงกุฎ หาญโยธี. (2550). การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ส่วนบุคคลในการลงทุนทางการศึกษาของบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. [วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

ระบบสารสนเทศเพื่อบริการข้อมูลงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. (2559). สถิตินักศึกษา ระดับปริญญาตรีแยกตามชั้นปี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559.

http://regis2.rmutsv.ac.th/

วิมลทิพย์ ศรีเจริญ. (2554). การศึกษาการตัดสินใจเลือกเรียนพยาบาลและผลตอบแทนสุทธิของการลงทุนทางการศึกษา. ใน การประชุมทางวิชาการและนำเสนองานวิจัย “มสธ. วิจัย ประจำปี 2554” (น. 157). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วีระชัย พรแก้ว, เดช กายจนนางกูร, กัญญา กุนทีกาญจน์, และธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์. (2549). อัตราผลตอบแทนทางสังคม และส่วนบุคคลของการลงทุนทางการศึกษา ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว. วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 10(2), 84-100.

Published
2021-12-24
How to Cite
สำลีอ., ร่มเย็นเ., & ศรีกาญจน์ก. (2021). วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนทางการศึกษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่): Analysis of Cost and Return on Educational Investment of Students in Faculty of Management Technology at Rajamangala University of Technology Srivijaya Nakhon Si Thammarat Campus (Sai Yai). วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 5(2), 22-43. Retrieved from http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/130
Section
Research Article(บทความวิจัย)