ทัศนคติเกี่ยวกับสังคมไร้เงินสดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดตรัง

Attitudes on Cashless Society of Undergraduate Students in Trang Province

  • ปรารถนา หลีกภัย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Keywords: สังคมไร้เงินสด, นักศึกษาระดับปริญญาตรี, จังหวัดตรัง, Cashless Society, Undergraduate Students, Trang Province

Abstract

       การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับสังคมไร้เงินสดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดตรัง และเพื่อเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับสังคมไร้เงินสด ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดตรังจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดตรัง จำนวน 390 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที และสถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ ผลการวิจัย พบว่า ทัศนคติในภาพรวมเกี่ยวกับสังคมไร้เงินสดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดตรังอยู่ในระดับมาก โดยที่ทัศนคติเกี่ยวกับสังคมไร้เงินสดด้านความสอดคล้องมีค่าสูงที่สุด รองลงมา คือ ทัศนคติเกี่ยวกับสังคมไร้เงินสดด้านประโยชน์ใช้สอยและด้านความง่ายในการใช้ ทัศนคติเกี่ยวกับสังคมไร้เงินสดด้านความน่าเชื่อถือ และทัศนคติเกี่ยวกับสังคมไร้เงินสดด้านค่าใช้จ่ายตามลำดับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดตรังที่มีอายุ ผลการเรียนเฉลี่ย และเงินที่ได้รับจากผู้ปกครองต่อเดือนแตกต่างกันมีทัศนคติเกี่ยวกับสังคมไร้เงินสดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
      This research aimed to study the attitudes on cashless society of undergraduate students in Trang Province and to compare these attitudes with their personal factors. In total, 390 undergraduate students in Trang Province were recruited in this study. A questionnaire was the instrument for data collection. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and One-Way ANOVA.
      The results revealed that the overall attitude towards the cashless society among undergraduate students in Trang Province were at a high level. In addition, the attitudes about the cashless society on the compatibility factor were rated as the highest, followed by the attitudes about the usefulness and the ease of use factor, and the attitudes about the costs factor respectively. The undergraduate students in Trang Province with differences in ages, average grades, and money received from parents per month had different attitudes towards the cashless society at the statistically significant level of 0.05. Keywords: Cashless Society, Undergraduate Students, Trang Province

References

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2549). สถิติสำหรับงานวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 2). โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทัศน์ทยา ธรรมวนิช. (2561). ทัศนคติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของสังคมไร้เงินสดของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช [สารนิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช]. มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

มัทยา ศรีพนา. (2562). สถานการณ์สังคมไร้เงินสดของประเทศไทย. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

มัลลิกา บุนนาค. (2537). สถิติเพื่อการตัดสินใจ. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศรีกัญญา ยาทิพย์. (2559). ชีวิตยุคใหม่ ไม่ต้องพกเงินสด. วารสารกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กรกฎาคม, 10-16.

สมชาย เลิศวิเศษธีรกุล, บดินทร์ รัศมีเทศ, และกมลพรรณ แสงมหาชัย. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57 สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (น. 285-294). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สุริพงษ์ ตันติยานนท์. (2562). วีซ่าเผยผลสำรวจเกือบ 9 ใน 10 ของผู้บริโภค

ชาวไทยทำธุรกรรมการเงินในรูปแบบดิจิทัล. https://www.engineeringtoday. net/%e0%b8%a7%e0%b

อรรณพ ดวงมณี และต่อตระกูล อุบลวัตร. (2561). พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่และทัศนคติที่มีต่อการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. นิเทศสยามปริทัศน์, 17(22), 150-162.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests. Psychometrika, 19(3), 297-334.

Davis, F. D. (1989). Percieved Usefulness, Percieved ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-340.

Hair et al. (2006). Multivariate Data Analysis (6th ed). Pearson Prentice Hall.

Published
2021-12-24
How to Cite
หลีกภัยป. (2021). ทัศนคติเกี่ยวกับสังคมไร้เงินสดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดตรัง: Attitudes on Cashless Society of Undergraduate Students in Trang Province. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 5(2), 44-58. Retrieved from http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/129
Section
Research Article(บทความวิจัย)