แผนที่ความจริงเสริมร้านค้าในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง

AR Map for Retail Store in Mahasarakham University, Kham Riang Campus

  • เศรษฐณัฐ ชำกรม วิทยาการสารสนเทศ
  • ฤทัย นิ่มน้อย
Keywords: แผนที่, แผนที่ความจริงเสริม, เทคโนโลยีความจริงเสริม, ร้านค้า, Map, Augmented Reality, AR Map, Retail Store

Abstract

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย คือ  1) เพื่อพัฒนาแผนที่ความจริงเสริมร้านค้าในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แผนที่ความจริงเสริมร้านค้าในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ใช้แผนที่ความจริงเสริม จำนวน 138 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้แผนที่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการศึกษาพบว่า 1) แผนที่ความจริงเสริมร้านค้าในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียงสามารถนำเสนอที่ตั้งร้านค้าและให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า ประกอบด้วย ประเภทของร้านค้า ชื่อร้าน ลักษณะของสินค้าหรือบริการ เวลาในการเปิดให้บริการ สถานที่ และเส้นทางการเดินทาง ข้อมูลที่นำเสนอในรูปแบบตัวอักษร กราฟิกและรูปภาพ จำนวนทั้งสิ้น 45 ร้าน และ 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแผนที่ความจริงเสริมร้านค้าในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อแผนที่ความจริงเสริม เรื่อง ร้านค้าในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.06) เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการออกแบบ (ค่าเฉลี่ย=4.10) และด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ย=4.01)

Abstract

         This study ha the objectives to: 1) To develop AR Map for Retail Store in Mahasarakham University, Kham Riang Campus; and 2) to evaluate the satisfaction of users with the AR Map for Retail Store in Mahasarakham University, Kham Riang Campus. The sample group that was used in this research was 138 MSU student. The research tool was a questionnaire about the satisfaction with the AR map for retail store. The statistical method to analyze data was mean and standard deviation.

         The results of the research found that: 1) The AR map could present location of the store and could provide the information about the stores, including the type of store, the store name, their types of the product or their service, the opening times, their locations and their directions Information. The map presented the information in form of text, graphic, and picture in total of 45 stores. And 2) The results of a user satisfaction study of the map found that the users were satisfied with the AR Map for Retail Store in Mahasarakham University, Kham Riang Campus all aspects at a high level (average = 4.06), when considering each aspect, it was found that all aspects were mean at high levels, the map design (average= 4.10) and content (average= 4.01).

References

งานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (2559). หอพักมหาวิทยาลัยเขตขามเรียง. เข้าถึงได้จาก https://dorm.msu.ac.th/home1/หอพักมหาวิทยาลัย.

คมกฤช จิระบุตร. (2558). การสร้างสื่อแผนที่ท่องเที่ยวโดยการใช้เทคโนโลยี Augmented Reality. เชียงราย: สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

ธนิต เหลืองดี, และ สุกุมา อ่วมเจริญ. (2560). ระบบนำชมแบบความจริงเสริมเพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

ณกฤช รัตนวงศา, สุวรรณรัตน์ พุทธอุปถัมภ์ และเพียงฤทัย หนูสวัสดิ์. (2563). แผนที่ท่องเที่ยวแบบความจริงเสมือน กรณีศึกษา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, วารสารสาระคาม, 11(1), 33-44.

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: สุวีริยสาสน์.

อพันตรี พูลพุทธา. (2553). ความพึงพอใจต่อตลาดน้อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. เข้าถึงได้จาก http://www.plan.msu.ac.th/system/research/

fileupload/fulltext_file/20100922r45qz05.pdf

Published
2021-06-17
How to Cite
ชำกรมเ., & นิ่มน้อยฤ. (2021). แผนที่ความจริงเสริมร้านค้าในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง: AR Map for Retail Store in Mahasarakham University, Kham Riang Campus. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 5(1), 15-31. Retrieved from http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/122
Section
Research Article(บทความวิจัย)