การศึกษาสภาพปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

A Study of Problems of Curriculum Implementation by teachers Under Office of Uthaithani Primary Education Service Area 2

  • อรวรรณ ศรีจันทร์ ครุศาสตร์
Keywords: สภาพปัญหา, การนำหลักสูตรไปใช้, ครู, Problem, Curriculum Implementation, Teachers

Abstract

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการนำหลักสูตร 
ไปใช้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 และ
2) เปรียบเทียบสภาพปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จำแนกตามกลุ่มสาระ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จำนวน 297 คน กำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่และทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามสภาพปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้ของครู มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็น 4 ด้าน รวมข้อคำถาม 45 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.67-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.75 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)

ผลการศึกษาพบว่า

  1. สภาพปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการเตรียมความพร้อม มีสภาพปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการจัดการเรียนการสอน มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
  2. สภาพปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จำแนกตามกลุ่มสาระไม่แตกต่างกัน

 

Abstract

The purposes of the study were to 1) Study the problem of the teachers' curriculum application under the office of Uthaithani Primary Education Service Area 2 and 2) compare the problems of curriculum application by teachers under the office of  Uthaithani Primary Education Service Area 2 classified by subject. The samples of the study were 297 teachers under  the office of Uthaithani Primary Education Service Area 2. The samples were selected based on the Taro Yamane table, and using Multi-stage sampling. The study tool was a 5 points rating scale questionnaire, 45 questions, IOC between 0.67-1.00 with a reliability coefficient of .75. The statistics used for data analysis were standard deviation and One Way ANOVA.

           The study found as follows:

  1. The problem of the teachers' curriculum application by teachers under the office of Uthaithani Primary Education Service Area 2, is in the medium level, when considering each aspect found that the highest problem were preparation, instructional media, evaluation and teaching management, respectively.
  2. The State problem of course application by teachers under the office of Uthaithani Primary Education Service Area 2 classified by subject is not different.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว).

กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: คุรุสภา ลาดพร้าว.

ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์. (2539). การพัฒนาหลักสูตร: หลักการแนวปฏิบัติ.กรุงเทพฯ:

โรงพิมพ์ อสีนเพรส.

ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2546). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: เทพเนรมิตการพิมพ์.

ธํารง บัวศรี. (2542). ทฤษฎีหลักสูตร : การออกแบบหลักสูตรและพัฒนา. กรุงเทพฯ: ธนรัช.

บุญชม ศรีสะอาด. (2556). วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย เล่ม 1. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

ล้วน สายยศ. (2540). สถิติวิทยาการวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

สุมิตร คุณานุกร. (2523). หลักสูตรและการสอน. กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์.

สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์. (2546). การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี: สถาบันราชภัฏเทพสตรี.

Beauchamp, R. H. (1975). Education in Japan: A Source Book. New York: Garland.

Taro Yamane. (1973). Statistics: An Introductory Analysis.3rdEd. New York: Harper and Row Publications.

UNESCO. (1978). Indicator of Invironment Qaulity and Quality of life. Research and Socail Science. No 38. Paris: UNESCO.

Published
2021-06-17
How to Cite
ศรีจันทร์อ. (2021). การศึกษาสภาพปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2: A Study of Problems of Curriculum Implementation by teachers Under Office of Uthaithani Primary Education Service Area 2. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 5(1), 32-44. Retrieved from http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/118
Section
Research Article(บทความวิจัย)