ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ ส่งบทความตีพิมพ์

2020-03-31

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ ส่งบทความตีพิมพ์ “วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม” ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม -มิถุนายน 2563 ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์   ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด รายละเอียดรูปแบบวารสาร

https://drive.google.com/drive/folders/15XZx_vWNFb9TBgz-Ln0KwEmV4Tuw5nMQ?usp=sharing