Contact

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เลขที่ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
E-mail: huso_journal@outlook.co.th

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอมอร แสนภูวา
บรรณาธิการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Phone 097-0404357,086-2539234

Support Contact

ผศ. ดร.อนันศักดิ์ พวงอก /นางสจุฑาสินี ชนะศึก
Phone 095-612969,085-4620325